Trang chủ  |  Liên hệ  |  Giới thiệu  |  Đối tác
Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI)
Chào mừng :     Quý khách

 

Tiêu chí đánh giá
THỎA THUẬN SỬ DỤNG

DOMI dành quyền ưu tiên sử dụng cho các tổ chức sử dụng dịch vụ tư vấn QTNS của DOMI.

Trong thời gian được cấp quyền sử dụng, nếu DOMI phát hiện việc sử dụng JED ngoài phạm vi công việc tư vấn, DOMI sẽ đơn phương dừng việc cấp quyền sử dụng (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).


Tất cả các thông tin của JED được giữ bảo mật để đảm bảo quyền tác giả theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Mọi thông tin của khách hàng  được phần mềm lưu giữ (nếu có) cũng được cam kết bảo mật theo quy định của pháp luật và nguyên tắc bảo vệ khách hàng của DOMI.

 

Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Các câu hỏi thường gặp  |   Hướng dẫn sử dụng  |   Thỏa thuận sử dụng  |   Quy định bảo mật  |